Mothership  / 2023 –

This open project currently evolves around several interconnected multimedia works: performance, video, unique audio fragments and photographs of my Artist Residency in Motherhood (ARIM). These black/white photographs of two happenings are made during my last pregnancy and take part of the start of this long term project. 

Return later to explore how I continuously connect ecology and motherhood and build upon the concept of a symbiosis between motherhood and a psychological relation with nature, as described by Albrecht’s Symbiocene, which I explore from the inside out – digging in the earth, myths, my female family history and the unlimited space/boundaries of consciousness.

“As the symbiotic interconnections come back into the soil, the ecosystem, and the macrobiomes, the neural and emotional connections return to the psyche to a form of health. . … The fact that, for the bulk of our time on this Earth, humans have not had to analyze or even be conscious of our positive relationships to the Earth accounts to some extent for our not naming or recording them in the languages that have coalesced to become the English language. They were taken for granted when the world gave generously and continuously of these connections.
As the Anthropocene has peeled away the protective layers that held our positive Earth emotions in place, we have come to appreciate and value their role in our psychic health..”

Eco philosopher Glenn A. Albrecht (Earth Emotions, page 194-195)


Reconciling Landscapes
  / 2021 – 2023

In Reconciling Landscapes wordt het zelfhelende en zelfgenererende vermogen van natuur onderzocht. Hierbij tast ik de grenzen van de perceptie af; in hoeverre nemen mensen vanuit een ‘functionele’ rol zoals sporter of recreërende, onzichtbare dimensies en fenomenen waar, zoals ondergrondse processen en integrale groei?

Verzoening (Reconciliation)

De relatie tussen de aardse en metafysische wereld wordt onderzocht: welke invloed speelt deze op de perceptie? Als maker tracht ik vanuit (lokale) overgave een dieper bewustzijn door mij heen te laten stromen. Op die wijze schep ik geestelijke verzoening met de gehavende en ingeperkte natuur om mij heen.

In dit project wordt een tijdloze parallelle wereld gecreëerd middels het bewerken van fotonegatieven, waarvan de ingebedde schoonheid kan prikkelen tot een meer geheelde benadering van natuurvraagstukken – zonder dader- of slachtofferrol of vermeende afstand tov de natuur als heerser.
 
Het project kijkt door een politiek-economische representatie van natuur (in bijvoorbeeld natuurgebieden, openbare ruimten of grondstoffen voor producten) heen en navigeert naar een landschap dat de geest verrijkt en verwondert. Kunnen mensen de moed en wil opbrengen om signalen en communicatienetwerken van onder meer dieren en bomen te leren horen en zien? Of zijn mensen dan afvallig aan een marktsysteem dat de natuur op grove wijzen exploiteert en waarvoor deze gevoelige snaren misschien niet verdienstelijk zijn? Is er een spirituele vorm van marktwerking mogelijk, waarbij oude pijn geheeld wordt en er verzoening ontstaat met het lot van de mens als onderdeel van de aarde?
Ik herschep mijn beeldvorming van de natuur vanuit een groeiend bewustzijn, met oog voor (trans)culturele verbanden en middels experimenten. Hierbij gebruik ik ervaringen uit mijn persoonlijke leven, die voor transformatie of groei zorgen. Ik beweeg door blokkades heen om nieuwe facetten van schoonheid en verwondering in de natuur te kunnen herkennen.

Omgekeerd licht

Ik bekijk het landschap in deze serie vanuit een omgekeerde blik, door de controle als maker over te geven. In het werk Echoscopy bijvoorbeeld ontstaan de inktbewegingen vanuit een aards energieveld dat omhoog beweegt. Wat vragen oproept over de rol van de aarde en het afgestemde bewustzijn van mensen hierop, als basis voor een geheeld perspectief of duurzame samenleving. I.p.v. het licht van hogerhand te verlangen of louter vanuit een hemelse dimensie geholpen of ‘gered’ te willen worden. 

Hoe is het bewustzijn en geestelijke, emotionele en fysieke leven van mensen verbonden met elektrische straling in de natuur en geosfeer, welke verbonden is met de heliosfeer? In dit project smelten onzichtbare krachten zoals magnetische velden samen met emotionele lagen die (die onder invloed van het moederschap, partnerschap en zwangerschappen) aangeraakt worden, door het licht dat vanuit de natuur op een innerlijke dimensie van mensen schijnt.

Zo verbeeldde ik verzoening met intergenerationele familiepatronen, aan de hand van voormalige loyaliteitskwesties die je eigen licht kunnen overschaduwen (Sun over Shadow | Shadow into Soil), onder invloed van het knuffelhormoon oxytocine en de mentale voorbereiding op een aankomende geboorte.

In het werk New Orion drukte ik uit hoe ik een nieuw ecologisch evenwicht aan de jongste generatie zou willen doorgeven, waarbij ik me ontvankelijk opstel naar kosmische invloeden en energieën, ondanks dat deze geknede landschappen en infrastructuur kan doen transformeren; de Scheveningse Pier en het strand in dit geval. Vanuit een open, onbevooroordeelde blik kan men een hernieuwde balans in de natuur ontvangen; waarbij de cyclus van leven, dood en transformatie ook in het innerlijk leven geopenbaard en niet vermeden wordt. Men kan deze nieuwe balans in zich ‘dragen’ zoals zoals een baarmoeder een kind koestert, ook al wordt het eigen fysieke bestaan erdoor beïnvloed. Dit werk maakte ik ca 2 maanden na mijn tweede bevalling, begin 2022.

Sociale vernieuwing 

Door in praktisch opzicht te vernieuwen, kunnen er nieuwe sociale patronen ontstaan die oude weerstand of de angst voor verlies opvangen. De westerse cultuur is geen koploper of superieur in het weven of bouwen met organische materialen, maar kan hierin een praktische wederkerigheid herontdekken en herstellen, door bijvoorbeeld uitwisseling tussen makers, materialen en ideeën met andere werelddelen te bevorderen.
Om landschappen en infrastructuur af te stemmen op het ecosysteem als voedings- en inspiratiebron van een collectief bewustzijn. Waardoor ook gebouwen, stranden en parken kunnen gaan ‘bewegen’. Een overstroming wordt niet tegen gehouden maar een andere weg geleid. Juist door meer organische en zachte materialen te gebruiken en objecten te laten drijven, zou dit water sneller de bodem in kunnen zakken en worden wortelnetwerken in de grond versterkt.
Ik tracht ideeën over duurzame onderwerpen op artistieke wijze te reconstrueren of open te breken. 

Mijn fotowerk ontstaat vanuit een parallelle dimensie, die niet los te koppelen is van de alledaagse werkelijkheid of na afwezigheid als een surreëel spel weer even tevoorschijn getoverd kan worden. Middels een interactieve werkwijze verweef ik deze dimensie met een innerlijke oorsprong van mensen, elementen, objecten en getijden als onderdeel van een groter geheel.

Zo verbeeld ik een organisch samenspel tussen dimensies, realiteiten en lagen in een landschap of voorstelling. De energietransitie beschouw ik als een avontuur, waarbij het eenvoudig wordt oude aannames en media beeldvorming te vernieuwen. Zo is het kapitalisme gestoeld op een idee van gecreëerde grondstoffenschaarste, en vraagt het bevorderen van biodiversiteit juist om het zien en erkennen van overvloed, wat het economische systeem geweldloos en van binnen uit kan hervormen.

Middels sociaal en ecologisch geëngageerde werkwijzen en met experimenten op locatie en in de studio, tracht ik mensen via verbeelding te prikkelen tot vernieuwende inzichten en innerlijke afstemming.

Mensen kunnen integrale verbanden ontdekken als gevolg van mijn werkproces, met daarin het samenspel tussen mijn eigen innerlijke afstemming en externe realiteit. Zo kunnen kijkers op intuïtief niveau voor zichzelf nieuwe beelden ontdekken, waar ik geen controle over heb of wil.

Want wat als een open perceptie het gewijde kanaal is, waarop een mens- en natuurvriendelijke werkelijkheid zich afstemt? Zo hoop ik mensen te inspireren om creatieve bestaan te ontvouwen.

Fotonegatief als macrokosmos

Mijn werk op microniveau toont aan dat verandering op grotere schaal ook vanuit beperkte omstandigheden kan plaatsvinden.
Door met o.a. inkt op fotonegatieven te werken, schep ik een vrije ruimte (in een klein kader) om de lagen van de natuur of mens door en over elkaar te laten bewegen. Waarbij het origineel een organische metamorfose ondergaat. En het resultaat uit een nieuwe aardse, vurige, verfijnde en vloeibare samenstelling aan krachten ontspringt.

Lees een fragment van de tekst Overlevering zonder Saus (2023), over de achtergrond van het werk  Sun over Shadow | Shadow into Soil

 


Living Landscapes
 / 2020 – 2023

Eind 2020 ben ik met mijn dochter verhuisd van mijn Amsterdamse etage aan het IJmeer-Markermeer naar Deventer. Hier woonden we vlakbij de IJssel en mijn vriend trok in (2021/2023 twee dochters erbij). Er ontstond ruimte om analoog fotomateriaal van mijn art residency in Frankrijk van zomer 2020 met materialen te bewerken. Hierin benader ik de heuvelachtige natuur rond het gehucht Droiteval met abdij op verbeeldingsrijke wijze, en onderzoek ik de relatie tussen psycho-emotioneel en ecologisch bewustzijn vanuit de ongerepte natuur. Ook begin ik mensen – mijn dochter en partner – als model te benutten, waarbij alledaagse situaties ter inspiratiebron dienen. 

Het onderzoeken van natuurkrachten heeft een impact op psyche van de waarnemer. Aannames smelten als sneeuw voor de zon en de wereld blijkt plat noch rond, maar circulair en magnetisch! Dit vormt de geboorte van een perceptie, die parallel aan de multidimensionale kosmos continu bewegelijk is en ook onder invloed staat van aardse getijden. Middels dit project onderzoek ik (collectieve) bewustzijnsfenomenen op een gelaagde manier en dankzij een unieke techniek.

Waarbij een gebouw vanuit een bepaalde hoek tot de zon zou kunnen oplichten of een reactie vertoont op zonnewind. En men rekening kan houden met natuurlijke fenomenen of energievelden bij het ontwerp en de bouw ervan. Zie Elongation (of a Shelter).

Transitie

Mijn kunstfotografie beoogt bewustzijn te vergroten, ook m.b.t. dynamisch natuurbeleid voorbij geconditioneerde kaders en cijfers. Stikstofmetingen en klimaatmodellen kunnen in een instrument vormen in een inclusieve levende beweging – geen statisch doel op zich.
Klimaatdoelen kunnen in lijn met biodiversiteit via diverse wegen bereikt worden. Het bevorderen van psycho-emotionele ontvankelijkheid voor intrinsiek lokaal natuurbeleid is een primair duurzaam doel. Zodat er sociaal draagvlak ontstaat en ecologie naast offers vooral dankbaarheid, harmonie, vrede en waardering oplevert. 
Continue reading “”

Potential Landscapes / 2018 – 2021

‘We must confess that we are the possible…
We are the miraculous, the true wonders of this world
Free to choose our ends, and our new beginnings
That is when, and only when…
We come to it’

– Maya Angelou (poem ‘A Brave And Startling Truth’)

Essay
Lees een vrij essay dat ik met de typemachine schreef, behorende bij het project: 
De schepping van Strandeiland


IJburg als paradepaardje van groen volbouwen

Terwijl stedelijke ontwikkeling wereldwijd rap toeneemt, creëer ik een illusie van ruimtelijkheid en wildernis, in stad en land. Ik laat me in het project Potential Landscapes vrij inspireren door organische structuren en de samenhang tussen mens en ecosysteem: kosmos en alledaagse werkelijkheid.

Ik zoek bijzondere landschappen in onder meer Amsterdam en Nederland op. Dit zijn veelal plekken waar mensen op een vooraf bestemde manier verbonden mee zijn of recreëren. Ik zoek voorbij deze sociale functies naar een groter geheel van verbondenheid.

Ik schep een schilderachtige sfeer in mijn beelden om de constante veranderlijkheid van het landschap om ons heen, vanuit een dieper bewustzijn in te bedden en vorm te geven. In een land dat dijken stevig aanlegt en de kusten op hun plek houdt door zand in de golven te spuiten… Dit project verbeeldt hoe we door het openen van onze blik het landschap anders kunnen waarnemen en vormgeven. I.p.v. de openbare ruimte bijna dwangmatig aan te passen aan onze verlangens en  behoefte aan controle en zekerheid.

Op IJburg, waar ik woon(de) en wat het hart van het project vormt, focus ik me op de randgebieden van het nieuwe Strandeiland. De natuur rond en in het IJmeer leg ik vast – ook rond het eiland dat middels rivierzand door Boskalis opgespoten wordt. Ik verwonder me om de ecologische verbinding tussen de voormalige Zuiderzee en de huidige Noordzee; inclusief duin-, bos- en moerasgebieden.

Scheidingen tussen landschappen met bepaalde bestemmingsdoeleinden hef ik op, zoals een familie- of cruisingpark. Door me op het achterliggende multidimensionale universele ecosysteem te richten, rek ik grenzen van aangelegde infrastructuur of een ontworpen landschap zoals een wandelbos of vaarkanaal op.

De natuur omvat menselijke diversiteit en biedt inspiratie om jezelf als individu en collectief in die kracht (met licht en schaduw) te ontwikkelen. De natuur reflecteert op het thema diversiteit middels ontelbare uitbundige en minder opvallende levensvormen – voor zover mensen dat waarnemen. Zo is dit project niet alleen voor kunstminnende mensen bestemd en worden er kosteloos dubbelzijdige flyers verdeeld in Amsterdam Oost en IJburg, naast tentoonstellingen van dit project.

Continue reading “”

 


Initiation series / 2019 

Artistic documentation series of  ‘Initiation of Daleila‘, a natural initiation ritual at the Duursche Waarden Den Nul. Daughter Daleila (NL/TZ) has been raised by me as a single mum. My (new) partner Roger participated in this happening which evoked a new way of collaborating within a relationship whilst starting a family step by step. It can be perceived as a universal ritual of surrender to and appreciation of natural forces.

The IJssel river has been a welcoming space for locals, travelers and (former) refugees for years already, alongside its recreative function.  People gaze at the water, come home or dream of their life, humbly inspired by the river current – connecting places and people. The river is for free and can be appreciated as a gift of natural abundance for people (equal within a community). I went to the river as a single mum very often, feeling one with people whom had lost their beloved ones.
This work expresses the empowering and healing side-effects of rituals, swimming, togetherness and gatherings of this silent surrounding onto people.

This work has been made for Dag van de IJssel, organized by Beleef de IJssel/IJsselbiennale 2020, at Kunstenlab Deventer. Photographs of the work process and exhibition can be seen here.

Note: Thank you for reading about my former life as a single mum. I’m a mother in a family of five now. If you feel connected to my story, feel free to write me about your life. I’ll send you words of support and kindness.

 


Untamed
 / 2020

“Untamed” is a way of working (leading to few new projects) and aims to portray a creative inner spark of children, in a natural state of being. Whilst they’re playing (outdoors) in a (play)garden, park or field, around school or home, as a domesticated vs free area.

This project shows a blend between a new/old photography style, which is rooted in fine art and my former medium documentary photography.

This first picture has been made of my daughter, while I’ve had fever. Our house was a bit of a mess, yet me and Daleila got in tune with art and our heart again. It was a Momentum, to step back into my power as a photographer. Not ‘despite’ but ‘thanks to’ my years as a single mum, after appreciating what I’ve learned, and seeing what I’ve experienced last years. Which inspired me to live honest, pure and fully IN. To stop holding back or offering help to others while they don’t care. To enjoy BEING a good artist, mother or caretaker like that: focusing on possibilities, following my heart and leave opinions behind. 

I asked Daleila to open up for our artistic spirit in life: my photography and her talent in storytelling. I’m tuned in, to capture the essential nature of children, in a sincere and meaningful way. In sync with the inner creativity of children, beyond parental control or 9-5 stress.

“Untamed” highlights similarities and differences between children in several neighborhoods or even countries and continents. Let’s start in Amsterdam (my hood) and throughout the Netherlands. And see if we can travel to Tanzania in the future, when the time is right to meet children, family and community members there. “Untamed” is a way of life, whereby I start focusing on natural environments in combination with (the conditioning vs freedom of) children.

-Earthed / 2018 – prepared for take off

Earthed / 2018 –

These startup images are meant to give an impression whilst preparing further steps, to portray people, materials and resources in eco villages, natural organizations and  (biodynamic) farms. To create a supernatural world on it’s own across the border of the Randstad, from Veluwe NP deeper into the East of the Netherlands. This photography is based on unique artistic and documentary style photography.

Ecovillage Aardehuis (Olst, NL) consists of several Earthships and uses sustainable (energy) resources. Check the publication of this first image Earthship (2017) in Focus Magazine.

The project will continue independently and slowly. In many African countries people continue building their home brick by brick after they’ve earned the money: dealing with Africa Time. I’ve had to create the right circumstances to connect my photography more with natural surroundings, by moving to Deventer with my daughter so my partner could move in by the end of 2020.

From 2021 on I’ll portray people and natural resources in artistic ways, adding a tangible psychological layer in the photographs. I’ll manipulate photo negatives with materials to simulate superconscious realities. I’ll implement these techniques to start this project in 2024/2025.

Feel free to contact me for questions about this project. And to learn more about available prints for your home or office, to support this project. Thank you!

 

Momentum (Layers of Love) / 2018

Layers of Love no. 1-5 
Based on drawings in (20 years) expired medium format negative films
which I’ve used to photograph in the dunes of the Kennemerduinen. 

NL | Fotoproject Momentum is gemaakt in de Kennemerduinen. Hiervoor heb ik ruim 20 jr. oude middenformaat negatieven benut, die ik kreeg van een fotograaf cq creatief ondernemer met een hoge dwarslaesie. Na zijn ongeluk was hij niet meer in staat analoog te fotograferen. Als fotografe (en destijds zzp-verzorger) liet ik me door beperkingen inspireren; kansen zijn kneedbaar. Zie je ze? Door verhalen te delen, kleine momenten te waarderen en je hart te volgen.

Circulair
De rolfilms hadden meer persoonlijke dan fotografische waarde; de negatieven waren 2 decennia over datum! Hoe zou ik creatief om kunnen gaan met de fletsheid? Na ontwikkeling bij het lab, tekende ik met speciale materialen op de negatieven waarmee ik de duinen had gefotografeerd. De handmatig bewerkte negatieven zijn ook digitaal gescand.
Momentum belichaamt het begin van een periode, waarin ik analoge fotografie bewuster, vaker en nog altijd intuïtief benut. In Momentum wordt het ‘toeval’ bewuster opgezocht. Getekende lijnen op een negatief lijken onomkeerbaar.

Dit project is tevens verweven met het verhaal van twee geliefden die nader komen. Het werk drukt menselijke verlangens uit naar de innerlijk levende, wilde natuur. Met thema’s als soevereiniteit, geborgenheid en vertrouwen.

Het verlangen naar natuur buiten, reflecteert op de innerlijke leefwereld. Verlangens worden duidelijk gespiegeld in een relatie; deze leggen innerlijke ervaringen, verlangens en triggers (in een kwetsbaar of openend proces van groei) bloot. Dit innerlijke proces ligt in het verlengde van de mens als onderdeel van een universeel systeem dat uitdijt en ontvankelijker waargenomen kan worden zonder blokkade. In de drukte van alledag geeft een landschap mensen ademruimte voor de binnenwereld, om zich zonder vooroordelen met anderen te verbinden en zich gesteund te voelen.

Lees meer


Domestic Goddess / 2018 – 2019 (Amsterdam)

In this series I’ve re-shaped my conditioned mind as a (by that time) single working mum, within the domain of my home as a studio.

My role as an artist is entangled with my household and that of a mother and woman. Am I seeing through the fabric of a curtain, or am I hidden behind it? Cleaning, dancing, resting and organizing at home feels as natural to me, as a walk in the forest. It connects me to my heart, body and mind, where intention, dust, touch, move and scents co-exist in an emotional space with walls, doors, closets and transparent windows. As a (former) single mum, our house started to become a spiritual cube to me. It is were we’ve survived and learned to surrender and thrive, from within.

By exploring my natural connection to my home as an extension of Earth and its resources, I’m letting go of old patriarchal structures in which feminine senses and intuitive powers have been dominated or exploited (for the benefits of a power system). In this project, I’ve had an honest talk with my shower and been drinking water from the tap as if coming from a well or source. Consumer products are portrayed as an extension of nature.

In the history of the Netherlands, a natural or spiritual connection to nature has been repressed by the institutional Church for centuries (with witch hunts) whilst supporting economical activities and slave trade of the State overseas. A lack of emotional expression and sensual or mutual connection has caused abuse of transatlantic women or innocent children.
Jesus Christ is an inspirational source of wisdom to me and it saddens me that violence has been normalized by former religious power structures.
I’d love to be proud of my culture and it’s religious buildings and past, but instead I (like many other women) have experienced enough to be aware of transformative lessons to be learned. I’ve reclaimed my truth by meditation and open prayer.

Nowadays, people tend to project a wild inner nature on (trans)gender diversity. Yet heterosexual mothers often remain ignored or invisible, because the debate about reproduction focuses on a lineair and statistic point of view, rather as the contagious power of love as a reproductive energy. And relationships built on free will and a symbiotic harmony.

Natural forces have first been rediscovered at home, to affect social and economical domains as well. It’s a subtle and playfully provoking process. Poet and Jungian psychoanalytic Clarissa Pinkola Estés describes myths and stories in ‘Women who run with the wolves’ [De ontembare vrouw].

Domestic Goddess plays with various interpretations of ‘the female archetype’ vocabulary. For people from western or market oriented countries this title might refer to a fantasy world or socially submissive status, defining the role of a woman or tasks in a household in a more less static way. Whereas in various cultures and beliefs a ‘family’ spirit is associated with social integrity or emotional responsivity and implements these qualities on a professional level as well. Nevertheless, this series isn’t about left or right, but about exploring the subconscious and act from that source in daily reality, within your community and living material surroundings too.

Fall / 2015 – 2017 (United we Fall/Fly)

This project revolves around a series of portraits and photographs that seeks to locate what could be described as a physical creativity within gravity. Using temporary constructions, built in-situ in various locations, the portraits investigate individual relationships to space, and collectively seek to find unexpected or new connections between people based how they experience space in a room or garden – through movement, dialogue or even through silence. In this way mental connections becomes decompressed and emphasis moves to the physical and its potential to open up a heterotopia (in Foucault’s sense) – a space than can operate outside of our everyday hegemonies.
More information: see ‘news’

This project is dedicated to Daleila

Nederlandse Mijnen (concept) / 2016

Dit project bevat beeld dat geschoten is op locatie, om samenwerking met mensen en partijen in Limburg te onderzoeken. Hierbij is documentaire fotografie benut om feitelijke situaties ter inspiratie voor latere kunstfotografie in kaart te brengen. Het project strandde in deze oriëntatiefase. Dit resultaat betreft dus geen beoogd doel maar restmateriaal als onderdeel van een eigen eerste stap.

Nederlandse Mijnen brengt oud mijnwerkers en diens familieleden in beeld. Het project benadert het thema transitie in psychologische en economische zin. De rol van (oud) arbeiders wordt verbeeldingsrijk benaderd op sociale en economische locaties, zoals hedendaagse bedrijven die boven oude mijnen gebouwd zijn. In het geval van voldoende fondsen, zal journalist/beeldend kunstenares Stephanie Jansen interviews afnemen, geinspireerd door sociaal historische en wetenschappelijke informatie (via haar familie in Limburg en hun rol in een archief). Het IJzeren Gordijn zou het ontwerp van een boek op zich nemen. Schrijver en acteur Maarten Brorens (zie foto) is als expert betrokken (evt. voorwoord). De foto van hem betreft een eerste projectfoto met persoonsgebonden attributen.
Vooralsnog begon ik zelfstandig met dit project en trad ik tegelijkertijd in gesprek met partners en sponsoren. Ondanks het belang van autonomie stond samenwerking centraal, om de kracht van Parkstad multidimensionaal te verbeelden. Het verleden wordt op artistieke wijze samen gesmolten met het heden. Zo kan de huidige generatie vernieuwende inzichten opdoen over de bouwstenen van de Nederlandse samenleving na WOII, een periode waar veel over gezwegen is en waarbij emoties geregeld nog oplaaien in Limburg.

Continue reading “”

 

Walking into traces of the future / 2014

In winter 2014 I undertook several walks in The Netherlands. To document traces of survival or creation. Some traces of the potential future got lost or damaged on the way, maybe eaten by an animal or taken by a river stream. Others are found perfectly intact.
What’s (un)written in the landscape around and within us? I’d like to find tangible proofs of survival, acceptance or genetic (r)evolution.


Things (as they are)
/ 2013 – 2014

Each photograph explores a modern ritual about the interaction of manmade worlds and natural worlds. Who is affecting who? How do people (re) use toys, garbage or plastic stars in a natural context?
What is the effect of emotional consciousness on the perception of intrinsic powers of the Earth? We’re all made of stardust. Do plastic objects relate in a same way to oil and minerals? Is there a similar mental distance which influences the psyche of mankind? This series explores the emotional (personal and universal) value of natural objects.

Ina maisha alisi Mtwara 2012 | Research project on site
“In our community life, natural life shines through” (NL below)

The project reflects on the power of nature in developing and maintaining communities. In the region of Mtwara (Tanzania) this has particular significance, because the regional/international economy is driven by the mining of and trade in natural resources. Due to newly found resources such as oil and gas, infrastructure is being quickly developed, which both stimulates and obfuscates the local economic and social order.

Local inhabitants are searching for a new balance in life and work. Relying on what nature has to offer, has made for a strong sense of community, for many generations already. But traditional lifestyles are now being challenged by the global trade and its need for a new economical and social order – sometimes colliding with local interests and customs.

This series shows portraits of inhabitants of Mtwara region, and Simbati village. During a collaborative and artistic research trip on site, my colleague I.P.A. interviewed the people we met and I portrayed inhabitants and laborers.
Some people have been portrayed with plastic flowers which I got as a gift from the university of Mtwara during a graduation event – referring to the fossil fuel industry, pride and (vulnerable) local biodiversity.
Continue reading “”

Exoticorum Imaginis Decem (Ten Images of Exotic Life Forms) /  2012

The photography project shows parallel worlds of new and modern forms of nature. To visualize palpable – existing and imaginary – connections between (exotic) natural resources and daily used consumer products made from it. Products are integrated in local natural environments, referring to historical use of natural materials and (rural) areas where people depend less on global trade. I wanted to research my consciousness of nature, influenced by the way it surrounds me in the Netherlands, and related to awareness of (scarcity of) natural resources of the planet and global economy. 
Constructions are photographed on site in 7 (city)parks of Amsterdam and 3 locations in the (green) Eastern Netherlands.
2500 Posters (double sided A3 FSC certified paper) are distributed in Amsterdam in Sep/Oct 2012, to organizations, households and cultural venues around the photography sites.
This project is made possible by The Amsterdam Fund for the Arts & the artist.

In dit project worden consumer products teruggebracht naar hun natuurlijke oorsprong, tenminste, ze vinden een nieuwe harmonie. Memoblaadjes ontluiken in de vroege lente, rijpe condooms hangen plukklaar in de boom, bloemen stuiven cement. Deze bijzondere nieuwe synthese voltrekt zich in de Amsterdamse parken, de foto’s zijn daarvan het bewijs. 2200 Amsterdammers hebben deze kleine wonderen inmiddels in hun brievenbus ontvangen.

– Read more about the project / Lees meer over het project
– Persbericht Exoticorum Imaginis Decem

Thanks to the kind support ofTanzania revisited (Thinking Culture) / 2010 

Tanzania Revisited is a series of stories about people’s lives, which I was able to observe during periods of working in Tanzania, it felt like a second home to me from my first visit(s) to the city of Dar es Salaam (for project Tanzania Unlimited Ltd). I even fell in love with a Tanzanian manager/entrepreneur after a while and gave birth to my daughter Daleila in 2011.

Each single image of this series relates to social and economic questions and structures of society. The series contains unique openness, as a result of working without a project deadline or format. Experiencing an East-African country more as an insider, is a complex and time consuming process. In Tanzania, you can ask someone to pose in front of a house, or simply wait till someone takes position naturally, with an authentic expression. Works are made on site and based on interaction, leading to (staged) documentary works I couldn’t imagine beforehand. As I’m led by collaborative processes, ‘the other’ is personally involved to be represented equally and in renewing ways. The project reflects on cross-cultural relations and playfully interacts with the ideal of equality within a class-system.

Dar es Salaam is an inspiring city to me, not only because of its multi ethnicity, community structures, economic activity, international trade and rich biodiversity. In Tanzania, things aren’t always what they seem. This project aims to reveal a reality beyond conceptual, linear or aesthetic (western) perspectives, which occurred to me because I was willing to adjust to the culture (at that time I thought I could move there later). My pictures can be seen as a result of a collaborative process or dialogue.

“The continent is too large to describe. It is a veritable ocean, a separate planet, a varied, immensely rich cosmos. Only with the greatest simplification, for the sake of convenience, can we say ‘Africa’. In reality, except as a geographical appellation, Africa does not exist.” Ryszard Kapuściński, The Shadow of the Sun

Read more about images of the project or
Read an Interview on Intercultural Communication

Vale do Mondego / 2011

Artist in residence at cultural eco-domain Dominio Vale do Mondego, Serra da Estrela, Portugal

Read/see more: http://mathildejansenstories.com/vale-do-mondego/

– Eventual paint used on site at Dominio Vale do Mondego consists of natural mineral pigments and is environmentally friendly –

‘Let us now look at the world that surrounds us. The solid stones, the streams, the evaporating water that rises as mist and fog, the air – everything solid, liquid, gaseous and fiery – these are all, in fact, nothing but fire. Everything is fire – that is, densified fire. Gold, silver, and copper are densified fire. In the far distant past, everything was fire; everything was born of fire; but in all forms of densification, spirituality lies enchanted.’
Rudolph Steiner, The Spiritual Hierarchies and the Physical World: Reality and illusion

Tanzania Unlimited Ltd. / 2008

This art photography project portrays Tanzania’s multifaceted, emerging economy. It highlights natural, industrial and cultural diversity, and socio-economic developments related to export companies. The project represents various industries, such as manufacturing, mining, (cultural) tourism and agriculture. Through artistically-staged and documentary photography on location, Tanzania Unlimited Ltd. shows a bigger picture of today’s life and society in Tanzania. Whereby local inhabitants are closely connected to the demands and expanding activities of international investors. Let’s discover a new image of Africa.

The project includes 2 slideshows, representing journeys through Tanzania’s economy
– Smaller selection of art (and documentary) photography: 2.5 minutes/per image
– Broad selection of documentary (and art) photography: 10 sec./per image.

Documentary photography within this broad selection relates to artistic sceneries. And is based on situations, current affairs and collaborations with people. More than 200 images, duration 14 min. View the slideshow of Tanzania Unlimited Ltd. on youtube. Originally edited for screening on a public art/movie screen at a railway station.

Thanks for the openness and support of participating companies and individuals. Tanzania’s potential, diversity and complexity are in fact overwhelming; the time is ripe for the world to discover it. All works (dark room) C-print/fine art photo paper, unless stated otherwise.

This project is supported by: The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture; van Bijlevelt Foundation; Niemeyer Fund Foundation

__


Articles, backgrounds and prints:


Article International Museum of Women: ‘ “Tanzania Unlimited Ltd.” is a collection of photos showcasing business in Africa. It focuses on Tanzania’s economy, which has grown due to increased exports and other international trade. Though new industries are a boone to the nation’s economy, participation in the global market also creates cultural tension. International companies often impose foreign social codes and structures onto Tanzanian society, creating a culture clash in the business arena. This tension, along with the country’s ethnic diversity and growing local economy, sets the stage for Mathilde Jansen’s documentary-style, collage, and set-up photography..’ Read more here

Interview Her Circle e-zine:
http://mathildejansenstories.com/documentary-art-photography-intercultural-communication/
Media & natural resources: http://mathildejansenstories.com/international-resources-ltd/

Love economy / 2009 – 2010

We are the market / Are we free?
Moonlight Tea Party (youtube – lower quality as quicktime movie)

 

 

Fair Journalism / 2004 – 2010 

Collection of cut-out collages and photography works related to Foucault’s heterotopia; non-hegemonic spaces and places of otherness. The pictures attempt to blur boundaries between global news and entertainment media imagery and a local context, to create a a new world of cultural representation. 

Bijlmer studies / 2007

In 2007 I was lucky to be selected to rent a house with 2 floors for living and a base floor as a studio. I loved the nature and informal atmosphere of my former Bijlmer neighborhood (suburb of Amsterdam).
Article International Museum of Women: ‘The Bijlmer, an intercultural suburb of Amsterdam, is undergoing a long-term renovation project that may reverse its image as a chaotic ghetto brimming with shadow industries. My collage, Destinations, expresses the universal search for a brighter future with better economical conditions, where two completely different worlds intersect.’
Read more about Destinations here

 

Wild West / 2007

This projects reflects on cultivated nature and cityscapes.
Taking part of the project false fear (publication Photofestival Naarden) in collaboration with photographers collective Los.

 

Balloon messengers of London / 2006

Londoners releasing cultural or personal messages throughout the city. Translations are available.

Touching African screens / 2006

Collages and photographs of my actual & local living surroundings, mixed with virtual&global African imagery found in books, papers and magazines at home or in ethnic museums. Exploring a hyperreality based on African mediagraphy and personal perceptions.

On my way to Tarifa / 2006

Video compilation On my way to Tarifa (English, 5 minutes) in dialogue with Ahmed Boulane.

          

The film Op weg naar Tarifa (Dutch/English, 20 minutes) documents a train trip from Amsterdam to the African film festival of Tarifa (Spain). Facing fog over the ocean and the gateway to Tangiers, while meeting cinematographers and actors. The video contains audio fragments of hypnosis-sessions. Researching sources of imagination and imagery of Ethiopia – where I had never been before – like films, media and literature. See the compilation (5 min) on youtube.

Heartbeat Iran / 2005

Art travel organized by Rietveld Academy. Launch art book publication in 2010

Journeys / 2005

Photography of the ‘macrocosmos’ in my house, neighborhood and city with a pinhole camera